PRÁVE MY- UNIJA, ALEBO ŽIVOT A PRÁCA V DIGITÁLNOM ČASE

Na úvod zopár zaujímavých čísiel.

Vo Veľkej Británii pracuje cez online platformu 5 miliónov ľudí. Vo Švédsku je to podobné číslo. V Rakúsku je možné ľahko zautomatizovať 12% pracovných miest a v krajinách OECD je to 8%.

40% pracujúcich v oblastiach, ktoré sa dajú ľahko zautomatizovať, má nižšie vzdelanie a iba 5% vysokoškolské.

Vekový priemer pracovníkov v Nemecku, ktorí používajú online platformy je 29 rokov. z toho je 76% slobodných. Títo majú vyššie vzdelanie, online platformy používajú rok, je to ich vedľajšia pracovná činnosť a ich netto príjem je 1500 €.

Pre firmu Amazon, ktorá je pionierom takejto formy práce, pracuje 500-tisíc ľudí zo 191 krajín a to iba cez online platformu.

Opatera seniorov v Holandsku je zabezpečovaná online platformou a 70% opatrovateľov je kvalifikovaných. Zmizla potreba stredného manažmentu, ušetrilo sa 25% nákladov.

Počítačovými zručnosťami vládne 83% akademicky vzdelaných ľudí a iba 25% ľudí so vzdelaním ukončeným bez maturity.

Zoznam najčastejších problémov práce cez online platformy:

chýbajúce pracovné zmluvy

nízke finančné ohodnotenia

oneskorené vyplácanie mzdy

odmietnutie vykonanej práce

chýbajúca priama komunikácie so zadávateľom práce

nestabilita (flexibilné pracovné vzťahy oproti TPP)

negatívny vplyv atypických zmlúv na sociálne/starobné/zdravotné poistenie a podporu v nezamestnanosti

štandardizovanie atypických zmlúv sa stáva nemožným (mnoho zúčastnených krajín, rozdielnosť práva)

Čo očakávať:

používanie a zdokonaľovanie otvorených vzdelávacích zdrojov

zmenu vzdelávania

vyššie vzdelanie umožňuje kombinovať sociálne, emocionálne, kognitívne a odborné zručnosti s IT kompetenciami.

nižšie vzdelanie vyžaduje vysoko vyvinuté sociálne a emocionálne schopnosti, výborný rečový prejav, empatia, schopnosť riešiť problémy, hľadať relevantné informácie. Schopnosť komunikácie a spolupráce sa zvýši v budúcnosti, keď nastane spolupráca rôznych odvetví.

nové online platformy

zvyšovanie počítačovej gramotnosti, znižovanie priepastného rozdielu medzi IT profesionálmi a inými profesiami.